In intellectuele eigendom gespecialiseerde advocaten

Intellectuele eigendomsrecht

Onder intellectuele eigendomsrechten worden de rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest verstaan, denk hierbij aan boeken, schilderijen, muziekwerken, fotografische werken, computerprogramma’s, aardrijkskundige kaarten, brochures, spelconcepten en/of mondelinge voordrachten. Intellectueel eigendomsrecht is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende soorten rechten, waaronder het auteursrecht, portretrecht, octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht en handelsnaamrecht.

Het intellectuele eigendom van een onderneming

Voor alle soorten ondernemers wordt het steeds belangrijker om zich (pro)actief te bemoeien met het intellectuele eigendom van hun onderneming. Het intellectuele eigendom raakt namelijk de kern van iedere onderneming. Hebt u de zaken goed op orde dan wordt u door deze rechten beschermd. Een concurrent kan dan niet zomaar met uw goede naam of producten aan de haal gaan. Denkt u daarbij aan de naam van de onderneming, het adres van de website, het uiterlijk en de merknamen van de producten en/of diensten die de onderneming aanbiedt.

Auteursrecht

Op vrijwel elke publicatie, offline of online, rust auteursrecht. De maker ervan heeft dit auteursrecht in handen. Het is dan ook niet toegestaan om een beschermd werk te gebruiken of te verspreiden zonder toestemming van de auteur. 

Bijvoorbeeld: Een van uw werknemers heeft - buiten zijn normale bezigheden - een softwareprogramma ontwikkeld. U ziet kansen om dit programma te exploiteren. Wat komt daar bij kijken? Kunt u volstaan met het betalen van salaris aan de werknemer of moet u meer maatregelen treffen om het softwareprogramma te kunnen exploiteren? Ligt het anders als de werknemer als programmeur in dienst is? 

Merkenrecht

Het appeltje van Apple, de swoosh van Nike of de markante letters van Philips. Uw merk, in de vorm van woorden of afbeeldingen, kan van grote waarde zijn, maar is niet per definitie beschermd. Vaak is het nodig het teken hiertoe als merk te registeren bij een merkenbureau. 

Een merk is voor de consument een herkenningsteken. Merken mogen bij de consument niet leiden tot verwarring. Een merk moet voldoende onderscheidend vermogen hebben. Het product of de dienst moet te onderscheiden zijn van soortgelijke producten of diensten van de concurrent. Hoe groter het onderscheidend vermogen, hoe sterker het merk. Hoe sterker het merk, hoe beter de mogelijkheden om op te treden tegen merkinbreuk. 

Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht heeft wat overlap met het merkenrecht. Toch zijn er essentiële verschillen. Een handelsnaam mag de activiteit van een onderneming omschrijven, een merk niet. Bovendien is een handelsnaam, in tegenstelling tot een merk, automatisch beschermd. 

Bijvoorbeeld: Twee schoonheidssalons in Rijswijk in hetzelfde winkelcentrum met de namen Beauty Center Bogár en Beauty Center Bogaard. Dat kon niet goed gaan. Nu sprake is van een grote auditieve en visuele gelijkenis, beide ondernemingen soortgelijke diensten aanbieden en op slechts 200 meter van elkaar gevestigd zijn in hetzelfde winkelcentrum, is de rechtbank van oordeel dat gevaar voor verwarring bij het publiek is te duchten. Bogár moet haar onderneming onder de thans gevoerde handelsnaam verplaatsen buiten een straal van 5 kilometer rondom het winkelcentrum. 

Domeinnamen

Als merkhouder kunt u optreden tegen commercieel gebruik van uw merk. Dat kan bij een domeinnaam het geval zijn, maar ook bij verwarrende variaties op de merknaam. Voorbeeld: U bent dealer van MANTRIS kozijnen en uw concurrent importeert deze kozijnen via België en heeft als domeinnaam www.mantris.nl. Mag dat op grond van de Handelsnaamwet ? En hoe zit het met het merkgebruik?

Ja, het gebruik als domeinnaam is naar vaste rechtspraak niet te zien als een gebruik als handelsnaam. De criteria voor bonafide refererend merkgebruik zijn neergelegd in de beslissing van 13 maart 2012 van de WIPO domeinnaamarbitrage inzake louislatour.nl. Merkgebruik is toegestaan mits:

  • de website de betreffende  merkproducten daadwerkelijk verkoopt;
  • er geen concurrerende producten worden aangeboden op een zodanige manier dat sprake kan zijn van “bait and
  • switch” (mensen lokken met een merk en vervolgens een concurrerend product aanbieden);
  • en dat de website nauwkeurig aangeeft wat de relatie met de merkhouder is.

Octrooirecht

Het octrooirecht heeft betrekking op (technische) uitvindingen. Het geeft aan de houder een exclusief recht anderen te verbieden de uitvinding toe te passen. In economische termen komt dit neer op een tijdelijk monopolie een bepaalde uitvinding te exploiteren. Het octrooirecht stelt de uitvinder enerzijds in staat de gedane investeringen terug te verdienen en winst te maken. Anderzijds wordt met de aan octrooiering verbonden openbaarmaking van de uitvinding bereikt dat de techniek daarop kan voortbouwen.

Reclamerecht

In de Nederlandse wetgeving zijn regels omtrent (vergelijkende) reclame opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Deze regels zijn gebaseerd op een Europese Richtlijn. Heeft een concurrent uw merknaam genoemd in een vergelijkende reclame of wilt u een reclamecampagne starten, waarin uw producten of diensten met die van uw concurrent vergeleken worden? 

Bij het gebruiken van (vergelijkende) reclame is het belangrijk om geen verwarring met de producten van de concurrent te veroorzaken. Ook is het niet toegestaan om je onnodig negatief uit te laten over de goederen of diensten van de concurrent. De in de reclame gemaakte vergelijkingen mogen ook niet misleidend zijn. Misleiding door middel van vergelijkende reclames kan aan de orde zijn wanneer gedane mededelingen onjuist of onvolledig zijn. Zo kan het misleidend zijn om te zeggen dat een bepaalde toepassing bij het eigen product wel mogelijk is, maar bij het concurrerende product niet, terwijl dit onjuist is. 

Een voorbeeld van misleiding bij vergelijkende reclame is de slogan van Easy Car: “De beste reden om bij Easy Car een auto te huren, vindt u op Hertz.nl”. De kort-geding-rechter in deze zaak stelde dat Easy Car in deze reclame-uiting geen specifieke kenmerken met Hertz vergeleek en dat het daarom leek of Easy Car op alle mogelijk te vergelijken kenmerken beter scoorde dan Hertz. De rechter vond de betreffende reclame misleidend. 

Onrechtmatige daad

Een voorbeeld: Gedaagde, een concurrent van de fietsenzaak van eiseres, registreert een domeinnaam die vrijwel identiek is aan de originele website van de concurrerende fietsenzaak en linkt deze domeinnaam door naar een pornografische website. Inbreuk op de handelsnaam of merkinbreuk door het laten registreren van de domeinnaam door gedaagde is onvoldoende aannemelijk gemaakt. De Rechtbank verklaart voor recht dat gedaagde door het laten registreren van de domeinnaam en door doorlinken van de domeinnaam onrechtmatig jegens eiser handelt. 

Bescherming van uw rechten

Op het gebied van intellectuele eigendomsrecht kan de sectie Intellectuele Eigendom van de Advocaten Unie u adviseren en begeleiden op welke wijze deze rechten het beste kunnen worden beschermd. Als iemand met uw merk of product aan de haal gaat en niet ingaat op uw verzoek daarmee te stoppen, zal de rechter moeten ingrijpen. In eerste instantie proberen we zaken te schikken, maar als het nodig is zullen we harde juridische maatregelen treffen om uw belangen te verdedigen.