Onze in fusie en overname gespecialiseerde advocaten

Fusies en overnames

Als ondernemer krijgt u er zonder twijfel een keer mee te maken: een fusie of een overname. Het besluit tot fuseren of ver-/aankoop van bedrijfsonderdelen kan voortkomen uit allerhande situaties. Bedrijven maken onder andere gebruik van fusies en overnames om het productaanbod te verbreden, marktaandeel op te bouwen of nieuwe markten te betreden.  

Opties

Om dergelijke transacties probleemloos te laten verlopen, is het essentieel gedegen juridisch advies in te winnen en de transactie goed te laten begeleiden. De advocaten van de Advocaten Unie hebben hiervoor de juiste kennis in huis: niet alleen op juridisch gebied, maar door de landelijke spreiding zijn zij ook bekend met uw lokale markt en sector en de daaraan verbonden specifieke voor- en nadelen.

De specialisten van de Advocaten Unie op het gebied van Europees- en internationaal recht en de samenwerking binnen het Law Exchange International - netwerk maken het mogelijk om ook grensoverschrijdend te werken.

Het stappenplan

Het proces van een fusie en/of een overname is in diverse fasen onder te verdelen:.

 1. de vaststelling van uw persoonlijke en zakelijke doelstellingen;
 2. de inventarisatie van relevante informatie door onder andere:
  a. besprekingen met partijen; en
  b. het opstellen of bestuderen van informatiememoranda ;
 3. het opstellen van een intentieovereenkomst;
 4. het voeren van een gedegen due diligence onderzoek ;
 5. de onderhandelingen op basis van de uitkomsten van de verkregen informatie;
 6. het opstellen van het definitieve contract;
 7. de ondertekening en levering; en
 8. de nazorg en evaluatie.

Elk bedrijf, maar ook elke sector en markt is anders. De advocaten van de Advocaten Unie kunnen u helpen elke fase op de, voor juist uw bedrijf, beste wijze te doorlopen.

De voorbereidende fase

Een succesvolle overname of fusie vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. In de voorbereidende fase onderzoeken partijen of de voorgenomen transactie haalbaar is. De advocaten van de Advocaten Unie gaan met de partijen rond de tafel zitten: er moet vertrouwen worden opgebouwd en de eerste basale informatie wordt uitgewisseld. Steeds vaker wordt er een informatiememorandum door partijen verstrekt. Ook zal er, zo gewenst, een geheimhoudingsovereenkomst worden opgesteld en ondertekend. Dit geeft partijen de zekerheid dat interne informatie niet openbaar wordt.

De volgende stap is het opstellen van een intentieovereenkomst. In een dergelijke overeenkomst leggen partijen in grote lijnen vast wat zij willen, maar ook waar ze vandaan komen: waarom wordt de transactie beoogd en wat willen zij bereiken. Door dit eerste contract, ook wel de ‘voorovereenkomst’ genoemd, komt het kader van de uiteindelijke koopovereenkomst vast te staan. Deze intentieovereenkomst geeft partijen zekerheid, iets wat, zeker met oog op de voor de transactie te maken kosten, erg belangrijk is.

Het onderzoek

Wanneer de grote lijnen vast staan en er enige zekerheid is bedongen voor de aanstaande kosten zal er een due diligence onderzoek ingesteld moeten worden. Er zijn veel onderdelen in een bedrijf die niet direct opgemerkt zullen worden, maar die wel van wezenlijk invloed kunnen zijn op de overlevingskans van de ‘nieuwe’ onderneming. Door een diepgaand onderzoek door de advocaten van de Advocaten Unie en de accountants en fiscalisten uit hun netwerk, voorkomt u verrassingen achteraf.

Onderhandelingen en de overeenkomst

De uitkomsten van dit onderzoek geven partijen reden tot onderhandelen. De specialisten van de Advocaten Unie zullen u bijstaan in dit proces en aansluitend de overeenkomst opstellen. In deze overeenkomst wordt vastgelegd wat partijen overeen zijn gekomen: garanties en vrijwaringen worden bedongen en de prijs en de betalingsconstructie wordt in overleg vastgesteld en opgenomen. Belangrijk is dat het contract past bij uw specifieke wensen en dat er voorzieningen worden opgenomen om u te verzekeren van een succesvolle verkoop dan wel een lucratieve fusie of aankoop.

Nazorg

Na de afronding van de transactie houdt het werk niet op. De ondernemingsrechtspecialisten van de Advocaten Unie zullen u graag bijstaan bij de juridische integratieactiviteiten na afronding van de fusie of overname.