Onze in bestuursrecht gespecialiseerde advocaten

Bestuursrecht

Bestuursrecht is een verzamelnaam voor alle rechtsgebieden dat de relatie tussen bestuur en burger beheerst. Het bestuursrecht bepaalt welke bevoegdheden, rechten en plichten het bestuur (hogere en lagere overheden) heeft en bevat normen voor het bestuurshandelen. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Veel procedures bij bestuursrecht

Overheidsbesluiten betreffen uiteenlopende zaken. Denkt u bijvoorbeeld aan de overheid die vergunningen afgeeft, subsidies verstrekt of bestemmingsplannen vaststelt, maar ook aan de overheid als handhaver of als werkgever van ambtenaren. 

Het bestuursrecht bevat veel procedures en het is van belang dat deze procedures zorgvuldig worden gevolgd. Die procedures hebben immers betrekking op een genomen besluit van een bestuursorgaan waarbij uw belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is. In het Awb is vastgelegd hoe een besluit moet worden voorbereid, bekend gemaakt en binnen welke termijn het besluit genomen moet worden. 

Behandeling van een bezwaarschrift

In de meeste gevallen zijn mensen op zoek naar juridische hulp in het bestuursrecht, wanneer ze het ergens niet mee eens zijn. En in het bestuursrecht wordt een bezwaarprocedure allereerst behandeld door het bestuursorgaan die de beslissing heeft genomen. Alsdan wordt bekeken om de reeds genomen beslissing in heroverweging te nemen. Als het een zuivere administratieve fout betreft, dan zal het bezwaar gegrond worden verklaard. Na ontvangst van het bezwaarschrift zal er een uitnodiging komen om het bezwaar nader mondeling toe te lichten. Kort nadien zal het bestuursorgaan een beslissing op bezwaar nemen. 

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar, dan kunt u zich wenden tot de sector bestuursrecht van de rechtbank. Die zal dan kijken of het terecht is dat u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan. Wanneer de rechter dat inderdaad terecht vindt, zal hij de beslissing van het bestuursorgaan vernietigen. 

Wat kunnen wij voor u doen?

Om in beroep te gaan is het echter wel verstandig om tijdig een advocaat in te schakelen gezien de diversiteit aan rechterlijke instanties, rechtbanken, Raad van State, Centrale Raad van Beroep, College voor het Bedrijfsleven. 

Het bestuursrecht kent geen verplichte procesvertegenwoordiging, maar het inschakelen van één van onze advocaten in een vroeg stadium is zeer wenselijk, aangezien in deze fase gemaakte fouten en omissies nadien meestal niet meer kunnen worden hersteld. Wij adviseren u dan ook in een vroeg stadium contact op te nemen met één van onze advocaten.