Als een dierbare komt te overlijden is dat niet alleen emotioneel een lastige tijd voor u, het is tevens een periode waarin u te maken krijgt met een aantal juridische aspecten die met het overlijden van een dierbare te maken hebben. Wie zijn de erfgenamen van de overledene? Hoe moet de nalatenschap worden verdeeld?  Bent u als erfgenaam aansprakelijk voor de schulden die de erflater tijdens zijn leven heeft gemaakt?  Wat zijn de fiscale gevolgen van het overlijden? 

De erfrechtspecialisten van de Advocaten Unie zijn zich ervan bewust dat het erfrecht een ingewikkelde materie is en staan u graag juridisch bij in deze moeilijke tijd. Aarzel dan ook niet contact op te nemen met een van onze erfrechtspecialisten bij erfrechtelijke vragen of problemen.

Onze in erfrecht gespecialiseerde advocaten

De erfgenamen

Om vast te kunnen stellen wie erfgenaam zijn van de erflater  moet allereerst vastgesteld worden of  de erfgenamen erven op grond van de wet  (versterf erfrecht) of krachtens testament (testamentair erfrecht). 

Versterferfrecht

Om erfgenaam op grond van de wet te zijn is van belang dat u in leven bent op het moment van overlijden van de erflater.  Bent u in leven dan worden achtereenvolgens als erfgenaam aangemerkt:  
- de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater en diens kinderen;
- ouders van de erflater tezamen met diens broers en zussen (zijn deze allen overleden dan treden hun afstammelingen in hun plaats);
- grootouders van de erflater (zijn deze allen overleden dan treden hun afstammelingen in hun plaats;
- overgrootouders van de erflater (zijn deze allen overleden dan treden hun afstammelingen in hun plaats tot in de zesde graad).

Bij voorgaande opsomming is van belang dat  men pas aan de tweede groep erfgenamen toekomt als de erfgenamen in de eerste  groep niet meer in leven zijn. Hetzelfde geldt uiteraard bij de volgende groepen erfgenamen. Als geen van de hiervoor genoemde mensen in leven is vervalt de erfenis aan de Staat der Nederlanden.

Testamentair erfrecht

Het is mogelijk af te wijken van het versterferfrecht.  Een testament, ook wel uiterste wilsbeschikking genoemd, is een juridisch document waarin u af kunt wijken van het hiervoor genoemde versterferfrecht. Een erflater kan in een testament bijvoorbeeld een erfgenaam benoemen die niet in het hiervoor genoemde rijtje staat. Als de erflater dus een testament heeft gemaakt  moet altijd eerst naar dit testament gekeken worden, voordat bepaald kan worden wie erfgenaam is van de erflater.

Overig

Als vaststaat dat u erfgenaam bent wordt u geconfronteerd met een nieuwe vraag. Wil ik de nalatenschap verwerpen, (zuiver) aanvaarden of beneficiair aanvaarden? Daarnaast is natuurlijk van belang op welk gedeelte van de nalatenschap u als erfgenaam dan precies recht hebt, met andere woorden: wat is uw erfdeel?  Ook komt het regelmatig voor dat, wanneer er meerdere erfgenamen zijn, er een conflict ontstaat tussen de verschillende erfgenamen. Hoe moet u dat aanpakken? Ook voor deze en andere vragen kunt u contact opnemen met een van onze erfrechtspecialisten.